Pääkallokelit

Kenen vastuulla?

 

Kiristynyt taloustilanne pakottaa kunnat ja kaupungit säästämään kustannuksissa. Talvikunnossapito on kuitenkin asia, josta säästäminen saattaa käydä yhteiskunnalle paitsi kalliiksi myös vaaralliseksi. Jos eteen tulee tilanne, jossa liikkuminen talvisilla teillä on vaikeaa tai jopa mahdotonta, kehen voit silloin ottaa yhteyttä? Kenelle talvikunnossa kuuluu?

Tontinomistajan tehtävät

 

Tontinomistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä kuuluu myös tontinomistajalle. Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Kunnan tehtävät

 

Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kunta voi ottaa hoitoonsa tontinomistajalle kuuluvat kunnossa- ja puhtaanapitotehtävät kokonaan tai osittain kaikilla asemakaava-alueilla tai rajatulla alueella.

Kunnalla on velvollisuus ottaa hoitoonsa pientalovaltaisen alueen jalkakäytävien talvikunnossapito, jos alueella ei muutoin saavuteta lain vaatimaa kunnossapidon tasoa tai kunnossapitotehtävät jakautuvat alueella erityisen epätasapuolisesti. Edellytyksenä on kuitenkin, että alue voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena ja se soveltuu koneelliseen kunnossapitoon. Aloitteen alueen ottamisesta kunnan hoitoon voi tehdä alueen asukas tai asukkaiden järjestö. Kunnan aikomuksesta siirtää kunnossapito itselleen tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, sanomalehdessä ja kirjeellä tontinomistajille.

Kunnan tekemästä päätöksestä ilmoitetaan vielä kirjeitse niille, joita tehtävien kunnalle ottaminen koskee. Kun kunta ottaa tontinomistajien tehtäviä hoitoonsa, se voi periä työstä maksun. Maksu perustuu työstä kunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Maksu peritään kaikilta alueen tontinomistajilta siitä riippumatta, onko tontin kohdalla jalkakäytävä vai ei. Kunnan ottaessa tontinomistajille kuuluvia tehtäviä hoitoonsa, vastuu niistä siirtyy kunnalle.

Kuka valvoo talvikunnossapitoa?

 

Kunnan määräämä viranomainen valvoo katujen talvikunnossapitovelvollisuuden täyttymistä. Valvontaviranomainen voi kunnasta riippuen olla lautakunta, esimerkiksi tekninen lautakunta tai ympäristölautakunta tai jokin muu monijäseninen toimielin. Alueellinen ympäristökeskus voi velvoittaa kunnan täyttämään kunnalle kuuluvan talvikunnossapitovelvollisuuden. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta. Vahinkojen välttämiseksi kadulla liikkujien on hyvä ilmoittaa havaitsemistaan liikennettä vaarantavista vioista ja puutteista.

Kunta voi antaa määräyksiä talvikunnossapidosta paikallisten olojen huomioon ottamiseksi. Määräykset voivat koskea esimerkiksi töiden suoritusaikaa tai käytettäviä aineita ja menetelmiä, kuten suolan käytön vähentämistä.

Kunnilla on mahdollisuus jakaa talvikunnossapitotehtävät tärkeysjärjestykseen ja kaduittain kiireellisyysjärjestykseen. Kiireellisimpiä toimia vaaditaan liikenteellisesti keskeisissä paikoissa. Pääpaino kohdistetaan palvelemaan liikenteellisesti vilkkainta aikaa.

Tarvitsetko lisää tietoa?

 

Talvikunnossapidosta vastaavien nimikkeet saattavat vaihdella kunnittain, joten yhtä kaikille sopivaa ja selkeää ohjeistusta on vaikea tehdä. Neuvoja ja lisätietoja saa omasta kunnasta kysymällä kunnan talvikunnossapidosta vastaavaa tahoa.